Ngày truyền thống thanh niên xung phong 15 – 7 -1950 - Ai đã đăng?