Ngày sinh chủ tịch hồ chí minh 19 – 5 – 1890 - Ai đã đăng?