Chiến thắng điện biên phủ 07 – 5 – 1954 - Ai đã đăng?