Ngày giải phóng sài gòn thống nhất đất nước 30-4-1975 - Ai đã đăng?