Ngày toàn quốc chống mỹ (19-03-1950) - Ai đã đăng?