Ngày thành lập đảng cộng sản việt nam (03/02/1930) - Ai đã đăng?