Kinh nghiệm quản lý công việc và đáp ứng tiến độ thời gian - Ai đã đăng?