Diễn biến thời tiết biển và đất liền ngày 7/3/2016 thế nào? - Ai đã đăng?