Hi sinh quá nhiều có phải là sai lầm - Ai đã đăng?