@0/10.. Phái đẹp 4rum với những lời từ con tim nhé.. - Ai đã đăng?