Đặc điểm của các trận chiến đấu trên biển là không gian chiến trường rộng lớn - Ai đã đăng?