Ít đồ muốn bán kiếm tiền ăn ... [PETERTRAN] - Ai đã đăng?