Chẳng hạn một bên nói họ tuần tra chừng này cây số vuông - Ai đã đăng?