Một trực thăng chống ngầm có trên boong tàu khu trục JS Ariake - Ai đã đăng?