Mối quan hệ giữa bài hát Tiếng Hàn Block B - It was love. - Ai đã đăng?