Có cách nào ko học mà vẫn thi đậu TN - ĐH - Ai đã đăng?