{ đố vui } phụ nữ chổ nào là đen nhất ? - Ai đã đăng?