có ai chơi LOL k- tiêu điểm tướng - Taliyah ai bik chưa - Ai đã đăng?