phương trình đây vào làm cho vui nha bà con - Ai đã đăng?