Các bạn đã từng nghĩ đến việc kinh doanh chưa? - Ai đã đăng?