Sau scandal cần sa, G-Dragon ra sách - Ai đã đăng?