tại sao các loại xe dạo này bị cháy hoài vậy? lỗi gì đây? - Ai đã đăng?