Casino sở hữu thể chịu thuế tiêu thụ đặc trưng 35% - Ai đã đăng?