Email- không bao giờ lỗi thời với marketing - Ai đã đăng?