bán chó con là chó lai chó tây Golden (chó cha là chó tây Golden) - Ai đã đăng?