Tin tức Facebook đóng cửa vào ngày 15/3 là giả mạo - Ai đã đăng?