Các bạn vào ủng hộ ý tưởng này cho mình với ... - Ai đã đăng?