23/9- 0961256868- cho thuê nhà dù, dù tròn đường kính 20m - Ai đã đăng?