Việc nhận người đỡ đầu cho con trong đạo thiên chúa - Ai đã đăng?