Trung Quốc sáng tạo ra loại tơ siêu bền dẫn được nhiệt - Ai đã đăng?