50 KTV XỬ LÝ DỮ LIỆU Ca 22h50-07h50 ( Tuyển Gấp - Nhận Viên Ngay ) - Ai đã đăng?