Giới thiệu bạn cân bàn điện tử XK3190 A15 Yaohua-Taiwan - Ai đã đăng?