Key Hack CF 1102 xuyên tường cf 1102, ko giật cf 1102, thay đạn nhanh - Ai đã đăng?