Thăm giò Ý kiến Làm áo đồng phục cho các thành viên của 4r Uhm.vn - Ai đã đăng?