Vấn Kiếm tặng gifcode 300.000 tại cho server mới - Ai đã đăng?