Hình thành một thói quen mất bao lâu ? - Ai đã đăng?