Thông tin Kỹ thuật của DVD Pioneer AVH-295BT cho xe hoi - Ai đã đăng?