Dortmund lên tiếng thành Man cụt hứng - Ai đã đăng?