Duyên không phải cầu mà được do đó cần hiểu được 2 chữ tùy duyên - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 0
Người dùng # bài viết