Tốc độ 3G đã "khủng" hơn ADSL? - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
banhcanh 1