Bản cập nhật đầu tiên của Note9 về Super-Slow-Motion - Ai đã đăng?