Bạn là những gì bạn làm- không phải những gì bạn sở hữu. - Ai đã đăng?