Đang dự tính mua TV OLED. Chọn LG, Sony hay Panasonic? - Ai đã đăng?