Phát triển những ý tưởng là một quá trình, không phải là một tia chớp. - Ai đã đăng?