Thiếu niềm tin ở bản thân như một điềm báo trước của sự không tin tưởng người khác. - Ai đã đăng?