Phim Vi Cá tiền chuyện 1, Quách Ngọc Tuyên - Ai đã đăng?