Thích KFC, dù là tuổi nào thì cũng thích KFC - Ai đã đăng?