GoBear công bố tuyển dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam với môi trường hấp dẫn - Ai đã đăng?