Quạt trần cho người giàu có đảm bảo không? - Ai đã đăng?