Tôi có nên biết ơn tình yêu của chúng tôi ? - Ai đã đăng?